Privatumo politika

Mes, UAB „Baltijos saugos grupė“, juridinio asmens kodas 125878786, adresas Savanorių pr. 5, Vilnius (toliau - BSG), gerbiame ir saugome kiekvieno kliento privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis. 
Įsipareigojame turimus asmens duomenis apie klientus saugoti taip, kaip tai nurodyta šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika). Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl asmens duomenų rinkimo, kaupimo, saugojimo ir naudojimo. 
Pasiliekame teisę periodiškai keisti Privatumo politiką apie tai pranešdami BSG internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė). 
 
1. Asmens duomenų kategorijos 
Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš kliento, iš kliento veiklos (jam naudojantis paslaugomis) ir išorinių šaltinių (valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių). 
Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka BSG, kategorijos (jomis neapsiribojant), yra: 
Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys. 
Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. 
Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys. 
Finansiniai duomenys – duomenys apie sąskaitas, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.
Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus. 
Vaizdo stebėjimo duomenys – duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis. 
Duomenys, susiję su paslaugų teikimu – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus. Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis (įskaitant garso įrašymą). 
 
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas 
Pagrindiniai tikslai, kurių siekia BSG, tvarkydamas asmens duomenis:
- Asmens mokumo įvertinimas: dėl BSG teisėto intereso ir sutarties sudarymo tikslais, įvertiname kliento mokumo galimybes
- Vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas): dėl BSG teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų (tinkamo bendrovės struktūros,  raštvedybos, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo) tvarkome asmens duomenis.
- Įsiskolinimo valdymas: su tuo susijusius asmens duomenis tvarkome siekiant valdyti kliento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant BSG teisėto intereso užtikrinti skolų valdymą.
- Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar vykdant teisinę pareigą arba siekiant BSG teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.
- Užklausų valdymas: kad atsakytumėme į jūsų užklausas, BSG teisėtu interesu  tvarkome jūsų asmens duomenis.
- Sutarčių sudarymas ir vykdymas: tvarkome asmens duomenis tiek, kiek reikalinga  sudaryti sutartis ir jas vykdyti.
- Vaizdo stebėjimas (turto ir asmenų apsauga): BSG vykdo vaizdo duomenų stebėjimą bendrovės patalpose ir jų prieigose. Bendrovėje vykdomas vaizdo stebėjimas, nes dėl darbo specifikos būtina užtikrinti turto ir asmenų saugumą, o kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant šio tikslo (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – BSG teisėtas interesas apsaugoti savo ir klientų turtą ir saugumą). BSG taip pat veikia kaip vaizdo duomenų tvarkytojas, tuo atveju, kai kiti duomenų valdytojai paveda BSG įdiegti vaizdo stebėjimo įrangą ir vykdyti vaizdo stebėjimą duomenų valdytojų patalpose. Tokiu atveju, BSG tvarko vaizdo duomenis pagal kitų duomenų valdytojų nustatytas sąlygas ir nurodymus. 
 
3. Duomenų saugojimo laikotarpis
Mes tvarkome duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į BSG teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt. 
 
4. Duomenų gavėjų kategorijos
Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:  valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos bei kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai). Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti teisinių ir kitų paslaugų konsultantams. 
Asmens duomenų tvarkymui BSG gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (kitas saugos bendroves, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjus). Tokiais atvejais BSG imasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi BSG nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.
 
5. Informacijos perdavimas už Europos Sąjungos ribų 
Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų. 
Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios: 
- sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą; 
- šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; 
- gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV). 
 
6. Jūsų turimos teisės
Jūs turite teisę bet kada, pateikęs/-usi prašymą BSG, susipažinti su BSG tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų: 1) išsiųsdami el. laišką info@bsgrupe.lt; 2) pateikdami rašytinį prašymą UAB „Baltijos saugos grupė“, adresu Savanorių pr. 5, Vilnius, Lietuva. BSG įsipareigoja atsakyti į jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų.
Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad BSG netinkamai tvarko jūsų asmens duomenis.
 
7. Duomenų saugumas 
Mums svarbu apsaugoti jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo. 
Turėtumėte žinoti, kad naršant tinkle iškyla daug pavojų, tokių kaip patvirtinimo duomenų vagystė (duomenų vagystė), nekoduotos informacijos atskleidimas, užkrėtimas virusais ir slaptas bendravimo kompiuteriu pasiklausymas. 
Naudojant kompiuterį be antivirusinės programos ir neatnaujinant sistemos, gali iškilti pavojus, kad atsiras virusų ir šnipinėjimo programų, kurios gali užrašyti jūsų veiksmus kompiuteryje arba sutrikdyti jūsų veiklą. Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų sistema ir apsauga nuo virusų būtų atnaujinta. 
Saugokitės netikrų el. laiškų. Netikri el. laiškai – tai pranešimai, kurie atrodo tarsi būtų atsiųsti mūsų. Paprastai šiuose pranešimuose būna nuoroda į puslapį, kuriame jūsų prašoma įvesti savo duomenis dėl įvairių priežasčių. Taip bandoma neteisėtai gauti gavėjo asmens duomenis, kad būtų galima prisijungti prie jo sąskaitų. 
Atkreipkite dėmesį, kad mes jokiu būdu nesiunčiame savo klientams el. laiškų, kuriuose prašome jų atnaujinti savo asmens duomenis arba prisijungti, todėl niekada nevykdykite prašymo atnaujinti savo informaciją per nuorodą, kurią jums atsiuntė el. laišku.
 
8. Mūsų atsakomybės ribojimas 
Mes nesame atsakingi už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant jūsų asmens duomenis, įskaitant riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. 
 
9. Kontaktinė informacija
Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:
UAB „Baltijos saugos grupė“
Ukmergės g. 369A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@bsgrupe.lt
Tel. Nr.: +370 698 81106; 19911
Su UAB „Baltijos saugos grupė“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dap@eblaw.lt arba telefonu +370 698 11214.
Top